Podpora inovácií a cestovného ruchu z eurofondov

Až na záver roka sme sa dočkali vyhlásenia niekoľkokrát avizovaných výziev na podávanie projektov v oblastiach zavádzania inovatívnych technológií a podpory cestovného ruchu. Tieto výzvy považujeme v tomto roku, z hľadiska možnosti zapojenia sa podnikateľov ako aj rozsahu podporovaných činností, za kľúčové. Pretože sa blíži koniec programovacieho obdobia 2007-2013, nemusia sa podobné šance získať granty v dohľadnej dobe opakovať.
Prvá výzva sa týka zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách. Účelom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách a rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.
Oprávnenými projektmi sú hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení a hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie. Viac informácií nájdete TU.
Druhá z výziev je zameraná na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Jej cieľom je vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, zvyšovaním kvality a atraktivity poskytovaných služieb a ich celoročným využitím a v rámci toho obnova kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu.
Príkladmi oprávnených projektov môžu byť rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s cieľom ich využívania v cestovnom ruchu, výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu v strediskách cestovného ruchu, modernizácia alebo rekonštrukcia existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, rozšírenie existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu alebo objektov kultúrneho a historického dedičstva o nové objekty a zariadenia cestovného ruchu a obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu. Viac informácií nájdete TU.
Prioritnými prijímateľmi pomoci sú malí a strední podnikatelia. Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky je 19. 3. 2012.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥