Marketingový mix firmy v oblasti informačných technológií

O firme Softec

Služby, ktoré poskytuje firma Softec, obsahuje triedu, do ktorej patrí projektovanie počítačových systémov integrujúcich hardvér, softvér a komunikačné technológie. Služby môžu obsahovať aj zodpovedajúce školenia užívateľov.

Špecifikácia IT služieb

 • Materiálnosť, nemateriálnosť – sem patrí oprava komponentov PC, jednotlivé programy, CD s licenciou, nástroje na opravu, inštalácia SW, know how atď.
 • Spotreba živej práce pri vytváraní – tu patria programátori, ktorí vykonávajú a vytvárajú aplikácie, programy atď.
 • Neskladovateľnosť – jej spotreba je spojená s prítomnosťou spotrebiteľa, ak nie je zákazník, ani služba sa nevytvorí, bez potrebných zariadení je nepodstatná.
 • Integrácia externého faktora – požiadavka od zákazníka a jeho samotné začlenenie do vytvárania je v tomto ohľade neodlúčiteľnou podstatou.
 • Heterogenita – konkrétna služba, ktorá sa ponúkne konkrétnemu zákazníkovi je jedinečná, pretože každý ďalší zákazník bude mať odlišnú špecifikáciu programu.
 • Umiestnenie prísľubu realizácie a trh – spočíva hlavne v rýchlosti vytvorenia a schopnosti ovládania programu jednotlivými užívateľmi.
 • Nemožnosť vlastníctva – know – how firmy, zákazník jednoducho nemôže len tak predať, zneužiť, je to chránené zákonom, nie je tu možnosť ani predaja SW či licencie, pretože toto má podnik ošetrené sankciami a rôznymi opatreniami proti zneužitiu.
 • Simultánnosť – HW a SW nemožno od seba oddeliť, pretože HW by nemohol pracovať bez SW a naopak.

Klasifikácia IT služieb

 • Podľa intenzity kontaktu so spotrebiteľom – IT služby zaradzujeme do dlhodobých, viazaných a formalizovaných, pretože na začiatku sa musí podpísať zmluva o odovzdaní projektu, výška odmien, počet zamestnancov, ktorí na ňom budú pracovať, deň odovzdania atď.
 • Podľa miery zhmotnenia služby – výsledok programovania bude taktiež iba program, čiže nehmatateľná časť.
 • Podľa miery kontaktu a súčinnosti spotrebiteľa s poskytovateľom – keďže Softec poskytuje rôzne služby, zaradzuje sa medzi služby s vysokou mierou kontaktu, kde poskytuje rôzne poradenské a školiace služby. Zaradzuje sa aj k službám s nízkou mierou kontaktu, kedy poskytuje napríklad opravy SW, či HW.
 • Podľa miery štandardizácie alebo miery prispôsobenia služby individuálnej potrebe spotrebiteľa – tieto služby sa zaradzujú do individuálnej ponuky, pretože napríklad každý projekt žiadanej aplikácie je odlišný a každý zákazník má inú požiadavku ja jeho vytvorenie.
 • Podľa odberateľa – podľa konečného určenia služieb – patria do kategórie služby pre organizácie, pretože firma vytvára projekty pre veľké spoločnosti ako sú poisťovne, banky atď.
 • Podľa identifikácie objednávateľa a spotrebiteľa – služba pre konkrétnu spotrebu objednávateľa, tu je buď jednotlivec alebo vo väčšine podnik, ktorý si zadáva požiadavku na program.
 • Podľa odvetvovej príslušnosti – patrí medzi odvetvie: počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby.
 • Podľa miery úhrady služby spotrebiteľom – plne platené.
 • Podľa typu dopytu – patria medzi spotrebné služby, keďže idú priamo na konečné spotrebovanie.

Návrh marketingového mixu IT firmy

Marketingový mix spoločnosti som rozdelila do niekoľkých častí: produkt, cena, distribúcia a miesto, materiálne prostredie, komunikácia a ľudia.

Produkt

 1. Jadro služby – Ponúka riešenie šité na mieru a zvýšenie efektivity prostredníctvom optimalizácie biznis procesov, outsourcing, konzultácie atď.
 2. Všeobecná úroveň služby – Schopnosť porozumieť potrebám zákazníka, mať odborníkov, ktorí vedia realizovať riešenie z technologického pohľadu.
 3. Očakávaná služba – Zníženie nákladov na podnikové procesy, riešenie podľa predstáv zákazníka, dobrý dizajn, rýchlosť, bezchybovosť. Zákazník sa môže pýtať, či bude úspora z jeho realizovania alebo či bude finančný benefit z jeho realizácie.
 4. Rozšírená služba – Skúsenosti s tvorbou takýchto riešení, recenzie od iných firiem, používanie pokročilejšej technológie, možnosť ďalšej konzultácie a údržby.
 5. Potenciálna služba – Implementácia v novom jazyku, nové technológie, služby outsourcingu, ďalšie konzultačné služby, rozšírenie produktového portfólia na krabicový systém alebo na customization.

Cena

 • Spôsob platby – poplatok na účet.
 • Cenová diferenciácia – podľa variantov, obsiahlosti projektu, časová diferenciácia.
 • Cenová úroveň – podľa náročnosti projektu.
 • Spôsob stanovenia ceny – záleží od zložitosti projektu, dĺžky trvania, počet zainteresovaných ľudí.
 • Cenové ciele – dosahovať zisk, ponúkať vysokú kvalitu za primeranú cenu – stratégia vysokej hodnoty.
 • Cenové prirážky – zmeny požiadaviek počas už vytvárania projektu, kedy je dosť náročné prebiehať celým projektom a hľadať miesta, ktoré sa majú zmeniť podľa potreby.
 • Cenové taktiky – mať podobnú cenu ako konkurencia, ponúkať viac možností, čiže väčšie portfólio ponúkaných služieb, pre rôzne druhy firiem.

Záver: Môžeme povedať, že cena sa určuje na základe zmluvy medzi zákazníkom a firmou Softec, kde sa bližšie určia podmienky.

Distribúcia a miesto

Pri týchto ponúkaných službách sa zväčša používa priama distribučná cesta od firmy k zákazníkovi a naopak. Môže prebiehať po internetovej sieti, kedy ak sú už zadané požiadavky, tak sa prípadné problémy môžu riešiť pre rýchlosť aj prostredníctvom chatu, prípadne telefonicky, ale aj osobne. Osobne je najlepšie sa stretnúť pri zadávaní požiadaviek, kedy sa zákazník môže detailnejšie vyjadriť k projektu, prípadne zodpovedať už vyplývajúce nejasnosti.
Keďže distribúcia prebieha v priestore a čase, spotrebiteľ určuje kedy, a ako rýchlo a v akej frekvencii má byť služba poskytnutá. V tomto prípade sa tieto podmienky stanovia na začiatku spolupráce v dohodnutej a podpísanej zmluve oboma stranami.
Čo sa týka napríklad školení zamestnancov, alebo zaškoľovanie klientov na samotný projekt, aplikáciu, ktorú si objednali, sa miesto z firemného prostredia mení. Poverený personál navštívi klienta a priamo užívateľovi vysvetľuje jeho použitie.

Materiálne prostredie

Výstupom programovania je softvér, ktorý je nemateriálny. Výsledný projekt sa prezentuje buď v rámci firmy Softec, alebo priamo u zákazníka. Ak sa prezentuje vo firme, je dôležitý vizuálny dojem. Softec má upravený vchod, parkovacie miesta, kanceláriu práve pre takéto príležitosti, kde sa nachádza veľký stôl, niekoľko stoličiek, tabuľa na písanie.

Komunikácia

Softec komunikuje so svojimi zákazníkmi, ale aj potenciálnymi zákazníkmi hlavne cez web stránku www.softec.sk. Ďalej robí rôzne prezentácie na školách a na „Dňoch kariéry“. Organizuje taktiež firemné akcie pre spolu – partnerov a zákazníkov. Ponúka taktiež reklamné predmety – blok na písanie, hrnčeky, písacie potreby atď.

Odborná spoločenská angažovanosť

Viacerí pracovníci Softecu sú v oblasti informatiky špičkoví odborníci a autority. Softec im vytvára priestor na primeranú spoločenskú angažovanosť smerujúcu k podpore rozvoja informatiky na Slovensku.

Pracovníci Softecu sú okrem iného

 • členmi vedeckých rád slovenských vysokých škôl a ich štátnicových komisií,
 • členmi rôznych odborných komisií a programových výborov slovenských a českých odborných podujatí,
 • členmi riadiacich orgánov rôznych odborných spoločností a zväzov.

Verejnoprospešné aktivity

 • Softec má partnerstvo s mimovládnou neziskovou organizáciou Partnerstvá pre prosperitu. Bol partnerom konferencie iDEME 2012.
 • Softec je každý rok partnerom ITAPA
 • Softec finančne podporil vedeckú výstavu Virtuálny Svet 2012, ktorú pripravil FMFI UK v Bratislave
 • Softec sponzoroval podujatie „36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu“.
 • Softec finančne podporil projekt „PF, ktoré pomáha“ (Úsmev ako dar)
 • Softec sponzoroval súťaž tímových projektov na FIIT STU v Bratislave TP Cup 2012.
 • Softec bol sponzorom konferencie SCCG a CESCG (jarná konferencia z počítačovej grafiky)
 • Softec dlhodobo finančne podporuje činnosť občianskeho združenia Softec Pro Society, ktorého cieľom je predovšetkým rozvoj vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky a pomoc pri praktickej aplikácii nových informatických poznatkov v praxi. Softec Pro Society podporil viacero konferencií, udelil štipendiá vynikajúcim študentom a angažuje sa aj v sociálnej oblasti.
 • Pokračuje zaangažovanosť jedného z našich riaditeľov, ktorý z poverenia Slovenskej informatickej spoločnosti koordinoval program ECDL na Slovensku. Poskytli sme mu potrebný časový priestor a firemnú infraštruktúru. Softec sa v programe ECDL nijakým spôsobom obchodne neangažuje a považuje uvoľnené zdroje za svoju všeobecne prospešnú pomoc pre informatizáciu Slovenska.
 • Softec partnersky podporil konferenciu Svět informatiky ve finančnictví v Prahe.
 • Softec bol v r. 2012 partnerom konferencie eFocus s názvom Podniková mobilita / mobilita pre biznis: stratégie 2012 – 2013.
 • Softec bol tiež partnerom konferencie eFocus v r. 2011 s názvom Business Intelligence:stratégie 2011 – 2013, ktorej sa aktívne zúčastnil s prezentáciou Identifikácia poistných podvodov.

Kultúra

 • Softec sa sponzorsky podieľal v r. 2011 a v r. 2012 na jednom z najväčších salsa kongresoch vo východnej Európe s názvom Danube Salsa Connection.
 • Softec sponzoroval a bol generálnym partnerom knihy Genius loci / (roz)hovory o Slovensku (rozhovory dvadsiatich osobností slovenskej kultúry o ich vzťahu k Slovensku).
 • Softec bol partnerom putovnej fotografickej výstavy projektu Genius loci 2012.

Zdravotníctvo

Dňa 7. 6. 2012 Softec s Národnou transfúznou stanicou zorganizovali mobilný odber krvi v priestoroch Softecu, počas ktorého 24 kolegov Softec Group darovalo bezplatne krv.

Softec je členom

 • Asociácie ITAS
 • Slovenskej informatickej spoločnosti
 • Spoločnosti pre projektové riadenie
 • Slovensko – Rakúskej obchodnej komory
 • Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP)

Jesenné stretnutia so zákazníkmi

Okrem pracovných kontaktov udržuje Softec so svojimi zákazníkmi a partnermi aj pravidelné spoločenské kontakty.
Takmer každý rok sa konajú jesenné stretnutia so zaujímavým kultúrnym programom. Sú dobrou príležitosťou pre rozvíjanie osobných vzťahov a pre priateľské rozhovory, na ktoré pre časovú zaneprázdnenosť nebýva počas roka väčšinou čas.

Zamestnanci

V Softec Group je rozhodujúcim konkurenčným faktorom kvalita jej pracovníkov. Snažia sa, aby sa pracovníci špičkovo a priebežne vzdelávali a pracovali v prostredí, ktoré im poskytuje aj dostatočnú motiváciu a stabilitu úmernú stabilite spoločnosti, v ktorej pracujú. Zavedená a udržiavaná firemná kultúra prispieva k priaznivej pracovnej atmosfére a k veľmi dobrým medziľudským vzťahom: majú kvalitný pracovný kolektív, ktorý vytvára predpoklady pre konštruktívnu prácu.

Certifikáty

Zamestnávajú vysokokvalifikovaných odborníkov a ich odbornosť sa usilujú udržiavať a rozširovať. Sú partnerom najvýznamnejších svetových výrobcov softvérových a hardvérových prostriedkov. Pracovníci sú držiteľmi vyše 240 certifikátov, ktoré dokumentujú ich znalosti z príslušných oblastí.

Rozvoj a vzdelávanie pracovníkov

Vzdelávanie v Softec Group má niekoľko základných foriem:

 • Rozvoj v rámci expertného centra: každý zamestnanec Softecu je zaradený do jedného až dvoch expertných centier, ktoré zodpovedajú jeho špecializácii a ktoré zaisťujú profesijné vzdelávanie, sú platformou pre zdieľanie nápadov a skúseností. Expertné centrum je pre zamestnanca partnerom pri plánovaní jeho ďalšieho rozvoja a rastu.
 • Interné vzdelávanie: účasť na odborných seminároch, workshopoch, oponentúrach alebo prednáškach v rámci Softec Group, účasť na odbornej internej konferencii (IKS), možnosť vlastného vývoja v rámci riešenia tzv. rozvojových projektov.
 • Vydávajú interný časopis „Novinky IT“. Články publikované v časopise sú venované najmä novým technológiám a čerstvým skúsenostiam a poznatkom, ktoré pracovníci získali. Viaceré príspevky prezentujú špecifické poznatky, prehľadové informácie i vlastné know – how z doménových oblastí, v ktorých sú realizované riešenia pre našich zákazníkov.
 • Externé vzdelávanie: účasť na externých tréningoch, školeniach, konferenciách.
 • Samovzdelávanie: prístup do rozsiahlej internej odbornej knižnice, prístup k internetovým a intranetovým informačným zdrojom.
 • Aktívna prezentácia poznatkov: prednášky na VŠ, knižné publikácie, prednášky na odborných podujatiach a konferenciách, účasť v odborných komisiách.
 • Soft skills: zamestnanci sa zdokonaľujú v interpersonálnej komunikácii a rozvíjajú svoje kompetencie nevyhnutné na úspešné riadenie projektov, riešenie kritických situácií alebo na vedenie stretnutí s klientmi a obchodnými partnermi.
 • Jazyková príprava: poskytnutie finančného príspevku je viazané spravidla na výučbu angličtiny, resp. nemčiny v mimopracovnom čase.

Starostlivosť o zamestnancov

 • Úspech prinášajú ľudia, nie počítače. Úspech spoločnosti i úspech projektov, ktoré realizujú pre klientov je závislý na tom akých majú kvalitných zamestnancov. Vážia si prácu zamestnancov a snažia sa vytvoriť podmienky aj nad rámec stanovený zákonom.
 • Softec sa snaží v oblasti poskytovania zamestnaneckých výhod a benefitov vytvárať takú politiku a postupy, ktoré pracovníkovi umožňujú uplatniť osobné preferencie. Prejavuje sa to pri stanovení formy pružného pracovného času, systému odmeňovania, doplnkového dôchodkového pripoistenia, preventívnych lekárskych prehliadok, podpory rôznych športových, kultúrnych, spoločenských aktivít a v neposlednom rade aj v nastavení firemného vzdelávacieho systému. Softec Group má zavedený vlastný firemný benefitný systém Kafetéria, ktorý využívajú všetky tri spoločnosti skupiny.
 • Mimopracovné aktivity sú súčasťou poskytovaných firemných benefitov. Ide o pravidelné polročné športovo – spoločenské stretnutia všetkých zamestnancov a ďalšie spoločenské podujatia. Tieto aktivity majú neformálny charakter, pomáhajú vytvárať a udržiavať priaznivú pracovnú a sociálnu atmosféru.

Pohovor

Prijímanie pracovníkov na základe osobnosti, charakteru, technologickej stránky. Softec využíva profesionálne osobnostné a psychologické testy, prostredníctvom, ktorých si vyberá zamestnancov.

Zákazníci

Zákazník musí presne špecifikovať aký projekt chce do detailov, inak by firma mohla softvér vyrobiť chybne, s čím by zákazník nebol spokojný. Môže však vstupovať do produkcie, vytvárania služby ako spoluproducent, keďže firme zadáva potrebné údaje, ktoré neustále kontroluje.

Partneri

Softec si počas svojej existencie buduje vzťahy s viacerými spoločnosťami, s ktorými úzko spolupracuje na rôznych projektoch alebo dodáva riešenia založené na ich produktoch alebo technológiách. Mnohí zamestnanci Softecu sú týmito partnermi certifikovaní, čo Softecu umožňuje okrem kvalifikovanej a efektívnej pomoci našim zákazníkom pri riešení ich problémov aj získať prístup k najnovším produktom a postupom, ktoré pri riešeniach využívame.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥