Majetok podniku a odpisy

Majetok podniku a odpisy

 • Súhrn vecí, peňažných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia mu na podnikanie.

Majetok podniku podľa IAS:
„Majetok je ekonomický zdroj:

 • ktorý je výsledkom minulých období,
 • je ovládaný podnikom
 • od ktorého sa očakáva, že podniku budú z neho plynúť ekonomické úžitky. „

Členenie majetku z účtovníckeho hľadiska:
Na základe dvoch kritérií:

 • doba používania majetku
 • jeho vstupná cena.
 1. Dlhodobý – hmotný, nehmotný finančný
 2. Krátkodobý– hmotný, nehmotný, finančný

Majetok Podniku :
Dlhodobý – hmotný, nehmotný, finančný

 1. Hmotný –
 2. Nehnuteľný – pozemky, budovy stavby
 3. Hnuteľný – stroje ,výrobné zariadenia , dopravná prostriedky
 4. Nehmotný – softvér, oceniteľné práva, goodwil, ostaný DNM ( zriaďovacie náklady (n), aktivované N na vývoj)
 5. Finančný – podielové CP, iné dlhodobé CP, pôžičky, ostatný DFM

Krátkodobý majetok –

 1. Vo vecnej forme– zásoby , výrobné nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky, tovar
 2. V peňažnej forme – pohľadávky, krátkodobé CP, peniaze – účet, hotovosť

Dlhodobý majetok
Hmotný majetok vylúčený z odpisovania ( paragraf 23 zák. o DzP) – pozemky, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu, ochranné hrádze, umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov; hnuteľné národné kultúrne pamiatky, povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov
Spôsoby nadobúdania (obstarávania) dlhodobého majetku

 1. Dodávateľský
 2. Vytvorenie vlastnou činnosťou
 3. Nadobudnutím práv na výsledky tvorivej duševnej činnosti
 4. Darovanie
 5. Preradenie z osobného vlastníctva na podnikateľské účely
 6. Prevod podľa právnych predpisov
 7. Bezodplatné nadobudnutie
 8. zvláštny spôsob nadobudnutia (prebytok)

Opotrebovávanie dlhodobého majetku
Fyzické (materiálové)
zmeny hmotnej podstaty DM, v dôsledku ktorých stráca DM svoju úžitkovú hodnotu zmenou jeho technických vlastností
– v dôsledku produktívnej spotreby DM = aktívne opotrebenie
– v dôsledku pôsobenia prírodných a iných vplyvov na DM v období jeho nepoužívania = pasívne/neproduktívne opotrebenie.
Morálne (ekonomické)
DM stráca svoju hodnotu v dôsledku rozvoja vedy a techniky.
zlacnenie výroby určitého DM v dôsledku rastu spoločenskej produktivity práce,
– za rovnakú cenu možno kúpiť výhodnejší DM.
: nahradiť novým DM (výkonnejším) alebo technicky zdokonaliť pôvodný
ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU
ODPIS = ekonomické vyjadrenie opotrebenia HDM/NDM.
Σ ODPISOV za určité obdobie = OPRÁVKY
OC – oprávky = ZOSTATKOVÁ CENA
Význam odpisov:

 • ovplyvňujú výšku celkových N a tým zisk,
 • premietajú sa do prepočtov optimalizácie finančnej štruktúry, rentability a efektivity investícií,
 • nástroj prerozdeľovania fin. zdrojov medzi podnikom a štátom (ovplyvň. základ dane),

finančný nástroj štátnych zásahov do ekonomiky.
ODPISY:

 • Účtovné

– lineárne (proporcionálne)
– degresívne
– progresívne (akceleračné)
– nerovnomerné (stupňovité)
Daňové

 • Rovnomerné
 • Zrýchlené

VYRAĎOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

 1. likvidáciou – v dôsledku opotrebenia alebo škody (manka),
 2. predajom
 3. darovaním
 4. preradením do osobného užívania

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥