Komunikačné bariéry

Komunikácia je proces prenosu informácií zväčša medzi viacerými ľuďmi. Informácie vychádzajú od odosielateľa a prichádzajú k prijímateľovi informácie. Prenos týchto informácií by mal byť čo najefektívnejší, aby obe strany mali z neho úžitok – prijímateľ posielanú informáciu v správnej forme a odosielateľ spätnú väzbu na poslanú informáciu.
V tomto procese, podobne ako v iných, ale môžu vzniknúť určité chyby a bariéry, ktoré môžu poškodiť hodnotu prenášanej informácie prípadne vyvolať neporozumenie medzi komunikujúcimi stranami.

IDENTIFIKÁCIA KOMUNIKAČNÝCH CHÝB

Komunikačné bariéry, ktoré vznikajú v priebehu komunikačného procesu, sú:

 • Odlišné postoje, názory, skúsenosti aktérov komunikácie – informácie sa dajú interpretovať rôzne, rozdiel medzi posielaním a prijímaním informácie vedie k neporozumeniu. Komunikáciu sa môžu informácie skresľovať.
 • Selektívne vnímanie – ľudia si z veľkého množstva informácií, ktorým sú vystavení, zväčša vyberajú len niektoré, ktoré potom prispôsobujú svojej predstave.
 • Načúvanie – na strane prijímateľa ako aj na strane odosielateľa môže dôjsť k dočasnej alebo dlhodobejšej nepozornosti. Tým môžu aktéri stratiť určité cenné informácie, čo vedie k nepochopeniu.
 • Vyhodnocovanie informácie – pri komunikácií môže príjemca vyhodnotiť prijatú správu skôr ako prebehne celá komunikácia.
 • Vierohodnosť – v niektorých prípadoch môže byť vierohodnosť zdroja informácie nedostatočná prípadne sa môže zdať informácia nepravdivá.
 • Sémantické problémy – nesprávny výklad alebo využitie abstraktných alebo odborných symbolov môže byť bariérou v komunikácií.
 • Filtrovanie a klamlivé podávanie informácie – môže nastať vtedy, ak odosielateľ chce, aby príjemca vnímal informáciu pozitívne.
 • Čas – je vážnou prekážkou napríklad v podnikoch, kde manažéri nemusia mať alebo venovať dostatočný čas komunikácií s podriadenými.
 • Množstvo informácií – pri nadmernom množstve využívaných informácií môže dôjsť ku komunikačnému preťaženiu.

Medzi externé faktory, ktoré ovplyvňujú vznik bariér a efektívnu komunikáciu sa zaraďujú:

 • Informačná záplava – vzniká vtedy, ak prijímateľ dostáva veľké množstvo informácií, ktoré nedokáže efektívne spracovať.
 • Šumy – vznikajú vo všetkých fázach prenosu informácií. Ide hlavne o nedostatky v prenose, kde sa môže informácia poškodiť alebo stratiť na svojej hodnote.

RIEŠENIE KOMUNIKAČNÝCH BARIÉR

Aj keď sú komunikačné bariéry podstatným problémom, nie sú problémom nevyriešiteľným. Existujú rôzne prostriedky na ich minimalizovanie až úplné odstránenie a vyhnutie sa im v budúcnosti. Takýmito metódami sú:

 • Spätné pripájanie – vysielateľ informácie by sa mal kontrolnými otázkami presvedčiť, či príjemca danú informáciu pochopil správne, prípadne mu túto informáciu spätne zreferoval.
 • Redundancia – opakované poskytnutie informácie. Môže sa zdrať ako nadbytočné, no v skutočnosti ide o utvrdenie dôležitej informácie pre prijímateľa. Táto metóda sa využíva vo vzdelávacích procesoch, kedy vyučujúci opakujú dôležité časti, napríklad definíciu, viac krát, aby si ju prijímatelia rýchlejšie a ľahšie osvojili.
 • Empatia – inak povedané vcítenie sa do pozície druhej strany. Nie je to jednostranný proces, musí prebiehať tak od odosielateľa k príjemcovi ako aj od príjemcu k odosielateľovi aby ich vzájomná komunikácia bola efektívna.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥