Informačný systém

Informačný systém je účelové usporiadanie vzťahov medzi ľuďmi, dátovými zdrojmi, procedúrami ich spracovania, vrátane technologických prostriedkov. Toto usporiadanie zabezpečuje: zber, prenos, uchovanie, transformáciu, aktualizáciu a poskytovanie dát pre ich informačné využitie ľuďmi. Súčasťou počítačovo podporovaných informačných systémov je aj disponibilné hardvérové a softvérové vybavenie.
Definícia informačného systému z pohľadu manažmentu: Pod pojmom informačný systém chápeme sústavu, pozostávajúcu z ľudí, technických a programových prostriedkov na zabezpečenie zberu, zhromažďovania, prenosu, ukladania, spracovania, výberu, distribúcie a prezentácie informácií pre potrebou rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých zložkách riadiaceho systému.

Podnikový informačný systém

Hlavnou úlohou podnikového informačného systému je predovšetkým znižovanie nákladov a zvyšovanie produktivity prostredníctvom podpory rozhodovania riadiacich pracovníkov.

 • aplikačný softvér, ktorý umožňuje a podporuje riadenie a koordináciu disponibilných podnikových zdrojov a aktivít;
 • podnikový informačný systém (PIS) je možné definovať aj ako podnikovú informačnú stratégiu.

Zložky informačného systému

Základné zložky (subsystémy) všeobecné informačného systému

 1. podsystém zhromažďovania údajov –zahŕňa zhromažďovanie údajov pomocou rozličných zariadení a prostriedkov, záznam na príslušné pamäťové médium a kontrolu správnosti údajov. Môže nadobúdať tieto formy:
  • centralizované zhromažďovanie údajov – spočívalo v tom, že údaje sa na prvotných dokladoch odovzdávali mimo podniku., kde sa uskutočnil ich záznam na príslušné médium pre vstup do počítača…používa sa v súčasnosti veľmi málo
  • decentralizované zhromažďovanie údajov – údaje sa z prvotných dokladov zaznamenajú prostredníctvom technických prostriedkov na médium priamo v podniku
 2. podsystém prenosu údajov – fyzický alebo elektronický presun údajov na miesto ich uchovania alebo spracovania
 3. podsystém pamätania a uchovávania údajov – zabezpečuje uchovávanie a zapamätanie údajov, ktoré vstúpili do systému a budú sa spracovávať
 4. podsystém výberu údajov – rieši výber údajov z pamäťového média na ďalšie spracovanie
 5. podsystém spracovania údajov – spracovanie údajov zahŕňa aktualizáciu, ich agregáciu (zoskupovanie) údajov a výpočty, ktoré treba urobiť aby sa dosiahol požadovaný výsledok. Výsledkom spracovania údajov sú výstupné údaje.
 6. podsystém prezentácie a distribúcie informácií – zabezpečuje prezentáciu vo vhodnej forme a ich distribúcia na riadiace miesta v termínoch.

Klasifikácia informačných systémov

Podrobnú klasifikáciu informačných systémov a subsystémov IS nájdete na stránke Klasifikácia informačných systémov.
Je zrejmé, že informačné systémy môžeme klasifikovať podľa celého radu hľadísk, napr. podľa:

 • funkcie IS,
 • oblasti využívania,
 • stupňa automatizácie,
 • priestorového rozloženia jednotlivých subsystémov.

V súčasnosti nie je všeobecne akceptovaná jednotná metodika klasifikácie informačných systémov. Preto, bez nároku na ich vyčerpávajúce členenie, uvádzame tie, ktoré pokladáme z hľadiska vytvorenia si všeobecného názoru za podstatné.

Delenie informačných systémov podľa funkcie

Pod uvedeným spôsobom triedenia rozumieme posúdenie IS podľa toho, aké služby poskytuje IS koncovému užívateľovi. V tomto zmysle rozlišujeme tri druhy IS:

 • Referenčné informačné systémy – ich funkciou je pamätať si údaje o správach a informáciách, ktoré sú zaznamenané obyčajne na dokumentoch, či iných nosičoch mimo IS. Tento druh IS odpovedá užívateľovi na jeho otázku nepriamo: informácie, ktoré potrebujete existujú (príp. neexistujú) a obsahujú ich tieto a tieto dokumenty, či iné zdroje.
 • Zdrojové informačné systémy – poskytujú užívateľovi na jeho otázku už cieľové fakty a nie odkaz na ich existenciu, či miesto uloženia.
 • Logické – syntetizujúce informačné systémy – fakty nielen uchovávajú, ale na ich základe, použitím logických operácií aj odvodzujú nové fakty, úsudky hypotézy, ktoré nie sú v informačnom systéme bezprostredne uložené.

Delenie informačných systémov podľa oblasti využívania

Podľa oblastí využívania môžeme informačné systémy deliť na:

 • informačné systémy pre oblasť organizácie a riadenia,
 • informačné systémy pre oblasť vedy výskumu, výchovy a vzdelávania,
 • informačné systémy pre oblasť masovokomunikačného informovania a informačných služieb verejnosti, napr. rozhlas, televízia, IS rezervácie leteniek, IS rezervácie vlakových miesteniek, Bratislavská informačná služba a pod.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥