Distribučná logistika

Distribučná logistika

 • je súhrn logistických úloh a opatrení na prípravu a vykonanie distribúcie – je spojovacím článkom medzi výrobou a spotrebou,
 • zaoberá sa distribúciou hotových výrobkov z výstupných skladov na odbytový trh,
 • jej cieľom je dodať správny tovar na správne miesto, v určenom množstve, v požadovanej kvalite a čase pri dodržaní vzťahu medzi mierou obsluhy zákazníka a logistickými nákladmi.

Podstata a štruktúra distribučných systémov
Distribučný systém

 • je súhrn všetkých distribučných orgánov, ktoré sú zapojené do procesu distribúcie určitého produktu so vzájomnými vzťahmi a väzbami,
 • je to teda tovarovo orientovaná obchodná alebo distribučná reťaz (kanál) od prvého po posledný článok distribučného procesu.

Štruktúra distribučných systémov – je daná územným usporiadaním skladov a ich oblastí zásobovania. Z toho hľadiska rozlišujeme:

 1. vertikálnu štruktúru – určuje počet skladových stupňov a vzťahy materiálového toku medzi stupňami,
 2. horizontálnu štruktúru – týka sa vybudovania jednotlivých skladov určitého stupňa. Počet centrálnych resp. oblastných skladov by mal byť malý, inak sa stráca racionalizačný efekt.

Distribučné stratégie

 1. stratégia riadenia zásob – určuje veľkosť skladov, objem zásob, frekvenciu a veľkosť dodávok pre doplnenie zásob v skladoch,
 2. dodávateľská stratégia – určuje, ktorý odberateľ, z ktorého skladu má byť zásobovaný alebo aká veľkosť objednávok má byť expedovaná a z ktorého skladu.

Distribučné stratégie podľa dĺžky reťazca

 1. priama distribúcia
 • väčšinou len jeden distribučný stupeň (výrobca – zákazník),
 • pre výrobky s vysokými požiadavkami na služby,
 1. nepriama, postupná distribúcia
 • niekoľko distribučných stupňov (výrobcovia – veľkoobchod – maloobchody – zákazníci),
 • pre rozsiahle regióny, pre veľké skupiny zákazníkov, v období rastu a stagnácie.

Distribučné stratégie podľa rozsahu reťazca

 1. exkluzívna distribúcia – obmedzený počet predajných miest
 • pre veľmi drahé výrobky,

pre obmedzené skupiny zákazníkov s vysokými požiadavkami na úroveň predaja,

 • pre výrobky s extrémnymi nárokmi na služby,
 1. výberová distribúcia – špecializované predajne
 • pre tovar hromadnej spotreby s vyššími nárokmi na služby,
 • pre výrobky so špecializovaným použitím,
 1. extenzívna distribúcia – veľké množstvo predajní
 • pre tovar hromadnej spotreby s nízkymi nárokmi na služby.

Obalové hospodárstvo:

 • hlavnou úlohou je ochrana tovaru pred znehodnotením a vytvorenie predpokladov na to, aby sa dobre zabalený tovar v správnom čase dostal na určené miesto v takom stave, aby sa dal po dlhšom skladovaní použiť. Rozoznávame 4 funkčné oblasti pri balení:
 1. výrobné funkcie – obal umožňuje merateľné množstvo na vstup a výstup do/z výroby,
 2. marketingové funkcie – odlišuje tovar od konkurenčných; plní reklamnú a estetickú funkciu,
 3. funkcie použitia – obaly, môžu mať jednorazovú ale i opakovanú funkciu použitia,
 4. logistické funkcie – obal má umožniť / uľahčiť uskutočnenie ďalších logistických procesov.

Ďalšie logistické procesy sa delia na:

 • ochrannú,
 • skladovaciu,
 • dopravnú,
 • manipulačnú
 • informačnú

Manipulačné a prepravné jednotky
Manipulačná jednotka – je akýkoľvek materiál tvoriaci jednotku schopnú manipulácie, ktorú netreba ďalej upravovať
Prepravná jednotka – je akýkoľvek materiál tvoriaci jednotku spôsobilú bez ďalších úprav na prepravu
Manipulačná jednotka I. rady

 • je základná 1, ktorá je prispôsobená na ručnú manipuláciu,
 • predstavuje minimálne objednávacie, odoberacie a dodávané množstvo (bedne, prepravky)

Manipulačná (prepravná) jednotka II. Rady

 • je prispôsobená k mechanickej – alebo automatickej manipulácii (palety, prepravníky, malé kontajnery),
 • spôsob manipulácie: nízko a vysokozdvižné vozíky, stohovacie žeriavy a pod.

Prepravná (manipulačná) jednotka III. Rady

 • slúži výhradne na diaľkovú – vonkajšiu prepravu – v kombinácii so železničnou, vnútrozemskou, námornou a leteckou prepravou (veľké kontajnery),
 • spôsob manipulácie: žeriavy, vysokozdvižné vozíky

Prepravná (manipulačná) jednotka IV. Rady

 • je určená na diaľkovú – kombinovanú, vnútrozemskú, vodnú a námorná prepravu s mechanizačnou manipuláciou (člnové kontajnery, lode),
 • spôsob manipulácie: palubné žeriavy so zdvíhacími plošinami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥