Dátový sklad

Dátový sklad – Data Warehouse je systém vytvorený pre štrukturované dlhodobé štruktúrované dlhodobé ukladanie vybraných dát získaných z prevádzkových systémov. Slúži ako mechanizmus pre preklenutie dátových, hardwarových a užívateľských rozdielov medzi IS pre riadenie a prevádzkovými systémami.
Dátový sklad môže byť základom fungujúceho informačného systému,vytvára štruktúru konzistentnú s výstupnými dátami a súčasne opravuje prípadné nezrovnalosti (chyby alebo rozdiely spôsobené zberom dát z rôznych systémov. Dátové sklady sú určené na to, aby vybraným užívateľom poskytovali efektívnejšie a cielenejšie informácie.

Výhody dátových skladov

 • Podpora prehliadanie dát na báze OLAP technológie (On-line Analytical Processing) – rozšírená o možnosť sledovať a analyzovať určitý problém z viac uhlov pohľadu – multidimenzionalita
 • Schopnosť „rozbaliť“ agregované dáta a informácie na zvolenú úroveň, tzv. rozpad (Drill-down)
 • Podpora vykonania rôznych analýz a vyhodnocovania konkrétnych dát
 • Podpora technológie dolovania dát (Data Mining), pričom sú využívané napr. naurónové siete, rozhodovacie stromy a pod.

Vlastnosti dát v dátovom sklade

Dátový sklad je vhodný z niekoľkých dôvodov:

 1. všetky dáta z rôznych prevádzkových systémov sú integrované na jednom mieste
 2. v dátovom sklade sú dáta pred načítaním čistené, transformované a kontrolované
 3. dáta v dátovom sklade sú k dispozícii len na čítanie
 4. dáta sú predmetovo organizované
 5. dáta sú časovo orientované

Súčasné trendy v oblasti informačných systémov

V posledných rokoch možno v oblasti implementácie informačných systémov vyšpecifikovať nasledujúce trendy v oblasti informačných systémov:

 • Prechod od základného ERP I systému k rozšírenému ERP II (Extended ERP)
 • Modulárnosť informačných systémov
 • Zavádzanie analytických systémov business intelligence
 • Zaradenie prvkov business intelligence do systémov malých a stredných podnikov
 • Portálové riešenia informačných systémov
 • Implementácia menších systémov pre malé a stredné podnikanie
 • Spájanie producentov informačných riešení – združovanie, aktivácie
 • Akcelerácia využívania organizačného nástroja outsourcing
 • Využívanie nového systému zabezpečenia informačných systémov – Cloud Computing
 • Energetická úspornosť dátových skladov
 • Aplikácia princípov Web 2.0

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥