Telekomunikácie

História telekomunikácií

 • „Tele – komunikácia“ – oznamovanie správ na diaľku

Etapy vývoja:

 • Poslovia
 • Odovzdávacie stanice
 • Neelektrické telegrafné systémy
 • Elektrické telegrafné systémy
 • Telefónne prístroje
 • Spojovacia technika
 • Bezdrôtový prenos informácií
 1. Poslovia
 • nedostatky – dlhá doba prenosu, možnosť prezradenia informácie, možnosť straty (zabudnutia) informácie
 1. Odovzdávacie stanice
 • informácia sa postupne po úsekoch dostala od odosielateľa k príjemcovi
 • Akustický telegraf
 • od úst k ústam, napr. odovzdávanie povelov v rojnici
 • nástrojový, pričom zdrojom signálu boli rôzne nástroje ako bubny, píšťaly…
 • Optický telegraf
 • jednoduchý (pochodeň, oheň…)
 • kódovaný, napr. pomocou signalizačných zastávok, svietidiel a prerušovaným svetlom a pod.
 1. Elektrické telegrafné systémy – vynálezcovia, ktorí sa pričinili o rozvoj telekomunikačnej techniky
 • Hans Christian Oersted (1771-1851 Dánsko) – objavil súvis medzi elektrinou a magnetizmom. Bol profesorom fyziky a chémie na univerzite v Kodani
 • André Marie Ampére (1775-1836 Francúzsko) – objavil vzájomné pôsobenie elektrických prúdov a vyslovil prvú teóriu magnetizmu. Poukázal na spojitosť medzi magnetizmom a elektrickým prúdom. Pôsobil ako profesor na polytechnickej škole v Paríži
 • Michael Farrady (1791-1867 Anglicko) – objav elektromagnetickej indukcie. Pochádzal z chudobnej rodiny a začínal ako pomocník v laboratóriu. Popri tom sa venoval štúdiu chémie. V roku 1824 sa stal riaditeľom laboratória Kráľovského ústavu

Typy elektrických telegrafných prístrojov
Sömmeringov elektrochemický telegrafný súbor – 1809
Ihlové telegrafné systémy

 • v ich vývoji významnú úlohu zohrali:
 • Schiling – ruský vedec a vynálezca systému v roku 1832
 • Wheastone a Cook – zdokonalili systém a dali si ho v roku 1837 patentovať
 • Gaus a Weber – významne sa zaslúžili o vylepšenie vlastností ihlových telegrafov
 • Bainov telegraf, ktorý sa stal najrozšírenejším telegrafom v tej dobe. Prvú trať vybudovali pozdĺž železnice Edinburg – Glasgow v roku 1843

Morseho elektromagnetický telegraf

 • stal sa najrozšírenejším a najúspešnejším telegrafným systémom minulého storočia. Jeho tvorca Samuel Morse (1791-1872 Amerika) zostrojil prvú verziu v roku 1837

Hughesov telegraf

 • znamenal ďalší pokrok vo vývoji elektrických telegrafných systémov. Jeho technické riešenie umožňovalo tlač (i viacfarebnú) znakov. Možno ho považovať za predchodcu ďalekopisných strojov založených na elektromechanickom princípe
 1. Telefónne prístroje
 • Alexander Graham Bell (1847-1922 Amerika) – telefónny prístroj si dal patentovať v roku 1876

Vývoj telefónu (rýchly priebeh):

 • 1877 založil A. G. Bell spoločnosť Bell Telephone Co.
 • 1878 uvedená do prevádzky prvá manuálna telefónna ústredňa v meste New Hawen (20 účastníkov)
 • 1880 prvý verejný telefónny prístroj
 • 1885 bola založená spoločnosť AT&T, ktorá sa postarala o rozšírenie plošnej telefonizácie celých Spojených štátov
 1. Spojovacia technika
 • Almon B Strowger (1839-1902 Amerika) – vynašiel krokový volič, ktorý si dal patentovať v roku 1889. Bol použitý v prvých automatických ústredniach 1. Generácie. Prvá komerčne používaná automatická ústredňa bola uvedená do prevádzky v roku 1892 v La Porte v Indianne

Vývoj v oblasti spojovacej techniky

 • 1938 – použitie prvého krížového prepínača (crossbar) v ústredni v Brooklyne v New Yorku (začiatok automatických ústrední 2. Generácie)
 • 1950/60 – Bell Labs vyvinuli elektronický spojovací systém No. 1 ESS. Bol riadený PC programom, mal elektronické maticové spojovacie pole a mohol odlíšiť 100 000 hovorov za hodinu
 • 1977 – posledná ústredňa s technológiou crossbar inštalovaná spoločnosťou AT&T
 • 1978 – začiatok práce CCITT na štandarde ISDN
 • 1981 – systém No. 5 ESS. Prvý digitálny systém určený pre lokálne použitie. Dokázal obslúžiť 1000 – 100 000 účastníkov
 • 1986 – prvá ISDN ústredňa inštalovaná firmou Siemens
 1. Bezdrôtový prenos informácií
 • James Clerk Maxwell (1839-1879) – sformuloval svoju teóriu šírenia elektromagnetických vĺn
 • Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) – pri svojich pokusoch dokázal elektromagnetické vlnenie generovať a študovať jeho vlastnosti
 • M. Marconi (1874-1937) – taliansky fyzik. Uskutočnil svoje prvé pokusy s rádiovým prenosom v roku 1896
 • Alexander Stepanovič Popov (1859-1906) – zostrojil prvý rádioprijímač v roku 1899

Televízny prenos – Paul Nipkow, John Logie Baird, C. F. Jenkins
Digitálny prenos informácií

 • objavenie polovodičových súčiastok a tranzistorov (USA 1948)
 • v roku 1958 sa podarilo vo firme Texas Instruments (Jack Killby) umiestniť viac aktívnych prvkov (tranzistorov) na jeden polovodičový čip, a tým vytvoriť prvý integrovaný obvod
 • firma Intel v roku 1971 navrhla prvý mikroprocesor

Vývoj na územní dnešnej ČR do roku 1918
Telegraf

 • 1847 trasa Viedeň – Brno, pokračovanie trate až do Prahy
 • do roku 1850 ho používali len štátne orgány a železnice
 • od 15. 2. 1850 bol sprístupnený verejnosti

Telefón

 • prvá linka Baňa Georg – Hartman v Ledviciach so staničnou budovou v Duchcove (10.4.1881)
 • 1881 – vybudovaných 8 nových liniek (len koncové spoje)
 • 9.1882 – Prvá telefónna ústredňa v Prahe (25 prípojok)
 • 1896 – manuálna ústredňa s kapacitou 1200 prípojok
 • 1911 – prvý telefónny automat

Vývoj na územní dnešnej SR do roku 1918
Telegraf

 • súčasne s výstavbou trasy Viedeň – Brno sa budovala odbočka do Bratislavy
 • 1850 – namontovaný Morseho telegraf
 • 1870 – 85 telegrafných prístrojov, z toho 24 železničných (72 zamestnancov)
 • 1872 – zlúčenie poštovej a telegrafnej služby do spoločného úradu

Telefón

 • 6.1884 – prvý telefón v Bratislave
 • prvá ústredňa – 12 účastníkov
 • 1891 – druhá sieť v Košiciach..Prešov..Banská bystrica
 • 1916 – na územní SR 7853 telefónnych staníc

Telekomunikácie v Československu v rokoch 1918-1945

 • 1925 – ukončená prvá etapa automatizácie
 • 1933 – automatická ústredňa v Košiciach
 • 1928 – odovzdaná do prevádzky magistrála: Drážďany-Praha-Brno-Bratislava-Budapešť s odbočkou na Viedeň
 • telegraf stagnoval

Rozvoj telekomunikácií po roku 1945

 • 1952 – ústredňa typu P51
 • 1960 – 1 milión telefónnych staníc, automatizácia na úrovni UTO
 • 1970 – 2 milióny telefónnych staníc, automatizácia na úrovni UTO
 • od roku 1948 do roku 1988…10x viac staníc

Vývoj telekomunikačných služieb

 • 1840 – telegraf
 • 1880 – telefón, telegraf
 • 1920 – tv, rozhlas, telefón, telegraf
 • 1960 – prenos dát, tv, rozhlas, telefón, telegraf
 • 2000 – interaktívna a distribuovaná videografika, telekonferencia, teletext, telefax, elektronická pošta, prenos dát, tv, rozhlas, telefón, telegraf

Medzinárodné organizácie

 • ovplyvňujúce rozvoj telekomunikácii

Medzinárodná telekomunikačná únia
(International Telecommunication Union – ITU )

 • sídlo organizácie – Ženeva
 • vznik organizácie – 1865 (ako International Telegraph Union)
 • členské krajiny – 192 (and more than 700 Sector Members and Associates)
 • úradné jazyky – anglický, francúzsky, ruský, španielsky, arabský, čínsky
 • v roku 1885 začala so zostavovaním medzinárodných odporúčaní upravujúcich telefónnu prevádzku
 • v roku 1947 sa ITU po vzniku OSN stala jednou z jej špecializovaných agentúr

Štruktúra ITU

 • hlavné orgány – najvyšším orgánom je Konferencia vládnych splnomocnencov (Plenipotentiary Conference) všetkých členských krajín, zasadá raz za 4 roky, Mexico 2010
 • ďalšie orgány – Rada (Council) riadi ITU v obdobiach medzi zasadaniami Konferencie vládnych splnomocnencov, zasadá 1x ročne, je tvorená 48 členmi

3 základné sektory ITU

 1. Rádiokomunikačný sektor (Radiocommunications Sector)
 2. Sektor pre štandardizáciu v telekomunikáciách (Telecommunications Standartization Sector)
 3. Sektor pre rozvoj telekomunikácií (Telecommunications Development Sector)

Hlavné ciele organizácie

 • vypracovávať zásady upravujúce racionálne využívanie všetkých druhov telekomunikačných služieb a zariadení
 • rozdeľovať frekvenčné pásma rozhlasových vĺn, štandardizovať zariadenia a prevádzku
 • podporovať výskum a vývoj v oblasti telekomunikácií
 • zabezpečiť prístupnosť telekomunikačných služieb pre verejnosť
 • poskytovať technickú pomoc rozvojovým krajinám

Členstvo SR v ITU

 • vstup SR – 23.2.1993
 • odborný gestor – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Najvyššie celosvetové zhromaždenia

 • ITU – T
  • WTSA – Svetové telekomunikačné zhromaždenie (October 2008 in Johannesburg South Africa)
 • ITU – R
  • WRC – Svetová rádiokomunikačná konferencia (WRC – 07 – Geneva, Switzerland, 22 October – 16 November 2007)
 • ITU – D
  • WTDC – Svetová telekomunikačná rozvojová konferencia (Katar, marec 2006).

Medzinárodná organizácia pre štandardy
(International Standards Organization – ISO )

 • sídlo organizácie – sekretariát v Ženeve
 • vznik organizácie – založená v roku 1964
 • členské krajiny (počet) – 160
 • zaoberá sa tvorbou medzinárodných štandardov pre oblasť manipulácie s informáciami
 • príprava štandardov prebieha v jednotlivých technických komisiách
 • každý štandard je označovaný skratkou ISO, svojím číslom, názvom a rokom vydania

Európska konferencia pôšt a telekomunikácií
(The Conference of European Posts and Telecommunications – CEPT )

 • založená v roku 1959
 • 48 členov
 • úlohou je koordinovať činnosť spojových administratív v Európe

Riadenie organizácie CEPT

 • činnosť CEPT je riadená výborom, voleným na plenárnom zhromaždená, ktoré sa koná každé dva roky.

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy
(European telecommunications standards institute – ETSI)

 • založený v roku 1988
 • viac než 700 členov z viac než 60 krajín / 62
 • postavenie člena môže byť:
  • plnoprávny člen,
  • pridružený člen,
  • pozorovateľ.

Satelitné organizácie

 • Intelsat
 • EUTELSAT
 • INMARSAT

Medzinárodná organizácia mobilných satelitných komunikácií
(The International Mobile Satellito Organization – IMSO )

 • 1979
 • medzivládna organizácia
 • 94 členských štátov
 • SR – 1993

Dohoda o verejných službách

 • IMSO má s komerčnou spoločnosťou Inmarsat uzatvorenú Dohodu o verejných službách, ktorá definuje povinnosti týkajúce sa nasledovných verejných služieb satelitných komunikácií, poskytovaných prostredníctvom družíc spoločnosti Inmarsat:
  • služby pre bezpečnosť na mori v rámci Globálneho námorného bezpečnostného a núdzového systému (GMDSS):
   • núdzová signalizácia
   • koordinačné komunikácie pre vyhľadávanie a záchranu
   • vysielania námorných bezpečnostných informácií
   • všeobecné komunikácie

EUTELSAT IGO
Európska telekomunikačná satelitná organizácia

 • Európska telekomunikačná satelitná organizácia EUTELSAT bola založená v roku 1977
 • v roku 2001:
  • spoločnosť Eutelsat S. A. so sídlom v Paríži
  • Medzivládna časť pôvodnej organizácie, EUTELSAT IGO
 • zasadanie každé 2 roky

EUTELSAT IGO

 • pôsobí prostredníctvom Zhromaždenia zmluvných strán s Poradným výborom a malým sekretariátom na čele s výkonným tajomníkom
 • v súčasnosti združuje 48 členských krajín
 • SR sa k 1.1.1993 stala nástupníckou členskou krajinou v EUTELSAT po bývalej ČFR.
 • stranu Zmluvnej strany plní Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Národné organizácie telekomunikácií

 • na národnej úrovni je problematika telekomunikácií obyčajne zastrešovaná nasledujúcimi organizáciami a orgánmi

Národné organizácie telekomunikácií

 • Ministerstvo
 • Telekomunikačný úrad
 • Testovacie inštitúty
 • Národný telekomunikačný operátor
 • Poskytovatelia telekomunikačných služieb
 • Združenia v oblasti telekomunikácií

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

 • Ministerstvo zodpovedá za strategické usmerňovanie vývoja v telekomunikáciách a vytváranie prostredia pre skvalitňovanie a rozširovanie telekomunikačných služieb. Najdôležitejším dokumentom, na príprave ktorého sa ministerstvo podieľa rozhodujúcim dielom je zákon o telekomunikáciách (Zákon o elektronických komunikáciách).
 • Zákon definuje „pravidlá hry“ na telekomunikačnom trhu tým, že určuje, kto a akým spôsobom sa môže na tomto trhu podieľať.

Telekomunikačný úrad

 • zodpovedá za udeľovanie licencií na prevádzkovanie telekomunikačných sietí a služieb nimi poskytovaných.
  • Do jeho kompetencie patrí tiež prideľovanie rádiových frekvencií.
  • Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volá a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
  • Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.

Zriadenie a úlohy Telekomunikačného úradu

 • TÚ SR bol zriadený 1.1.1993 na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č. 40/92 z 15.12.1992 a následne uzákonený zákonom č. 96/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/1992 Zb. a zákon č. 110/1964 Zb.
 • vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností
 • zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti telekomunikácií na úrovní regulačných orgánov
 • spolupracuje s Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania retransmisie
 • vykonáva ďalšie podľa zákona

Štátna regulácia telekomunikačných činností

 • utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na vykonávanie telekomunikačných činností vyplývajúcich zo:
  • všeobecne záväzných právnych predpisov,
  • technických predpisov,
  • technických noriem,
  • medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná
  • odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti telekomunikácií.

Regulácia zahŕňa

 • povoľovanie telekomunikačných činností,
 • reguláciu prevádzkovania verejných telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení a poskytovanie telekomunikačných služieb,
 • reguláciu obmedzených zdrojov,
 • reguláciu cien,
 • schvaľovanie technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení,
 • vykonávanie štátneho dohľadu nad telekomunikačnými činnosťami.

Testovacie inštitúty
Výskumný ústav spojov, n. o.

 • Vykonávajú testovanie zariadení, určených pre telekomunikačné siete
 • Výsledky testovania slúžia telekomunikačnému úradu ako podklad pri rozhodovaní o udelení licencie.
 • VÚS je vedúcim pracoviskom vedecko – technického rozvoja v oblasti pôšt a telekomunikácií v SR.
 • Účelom pôsobenia VÚS sú činnosti zahŕňajúce výskum, vývoj, skúšobníctvo a spoluprácu na výskumnom projekte v sektoroch pôšt a telekomunikácií.
 • VÚS ponúka kvalifikované služby v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb pre široký okruh subjektov.
 • Hlavným cieľom VÚS je pružne reagovať na rýchly technický rozvoj a uspokojovať rastúce potreby zákazníkov v štátnej i súkromnej sfére.

Zriadenie a úlohy VÚS

 • Zriaďovateľom VÚS bolo vtedajšie Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky
  • nezisková organizácia od 3.5.2004
  • sídlo organizácie – Banská Bystrica

VÚS

 • výskum a vývoj
 • skúšobníctvo a metrológia
 • posudzovanie zhody
 • frekvenčný manažment
 • technická normalizácia
 • prenájom

Národný telekomunikačný operátor
Slovak Telekom

 • Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu.
 • Zlúčením spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a T – Mobile Slovensko, a. s., vznikol univerzálny operátor, ktorý ponúka bytovým i firemným zákazníkom výhody komplexného riešenia poskytovania jedným zdrojom.
 • Na telekomunikačný trh prináša medzinárodné poznatky, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy.
 • Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Jej majoritným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.
 • Organizačné členenie:
  • úsek generálneho riaditeľa
  • úsek predaja a služieb zákazníkom
  • úsek sieti a informačných technológií
  • úsek financií
  • úsek ľudských zdrojov

Poskytovatelia telekomunikačných služieb

 • Okrem národného telekomunikačného operátora na telekomunikačnom trhu pôsobia aj ďalšie súkromné organizácie, ktoré formou večnej súťaže poskytujú rôzne telekomunikačné služby.
 • Ďalšie subjekty pôsobiace na Slovenskom telekomunikačnom trhu:
  • Dial Telecom, a. s.
  • ETel Slovensko, s. r. o
  • Orange, s. r. o
  • GTS Slovakia, .s. r. o
  • B.C., s.r.o.
  • s.r.o.
  • PosTel, a. s
  • Slovanet ,a. s
  • s.r.o.

Oblasť mobilnej komunikácie

 • Spoločnosti, ktoré pôsobia na slovenskom trhu v oblasti mobilnej komunikácie a prevádzkujú služby dátových sietí sú:
  • Slovak Telekom, a. s.
  • Orange Slovensko, a. s.
  • Telefónica O2 Slovakia, a. s.

Združenia v oblasti telekomunikácií

 • ATO
 • ARTOS
 • CTF
 • ITAS
 • PPP

ATO – Asociácia telekomunikačných operátorov

 • Charakteristika – Asociácia bola založená ako združenie právnických osôb. Predmetom činnosti Asociácie je zasadzovanie sa o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj slovenského telekomunikačného trhu so zreteľom na kvalitu a cenovú verejnosť a to tvorbou vhodných podmienok pre činnosť poskytovateľov telekomunikačných služieb v Slovenskej republike.

Asociácia prispieva k tvorbe vhodného podnikateľského prostredia pre rozvoj zdravej hospodárskej mreže a chráni spoločný záujem svojich členov a pridružených členov ako aj individuálny záujem svojich členov pokiaľ nie je v rozpore so záujmom spoločným.

 • Činnosť – podpora a ochrana otvoreného telekomunikačného trhu v SR.

ARTOS – Asociácia regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska

 • Charakteristika – združiť právnické a fyzické osoby, ktoré pôsobia ako regionálni poskytovatelia telekomunikačných a dátových služieb a to v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
 • Činnosť – sledovať všeobecne prospešné ciele zamerané na skvalitnenie, koordináciu a rozširovanie poskytovaných telekomunikačných služieb a sietí v jednotlivých regiónoch, nie je založené na podnikanie je to nepolitické a dobrovoľné záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich na telekomunikačnom trhu v rámci celej SR.

CTF – Fórum pre komunikačné technológie

 • Charakteristika – pôsobí v oblasti prípravy, budovania a prevádzkovania telekomunikačných širokopásmových sietí na Slovensku v súlade s koncepciou rozvoja Európskej informačnej spoločnosti.
 • Činnosť
  • poskytuje informácie technologického a legislatívneho charakteru
  • organizuje tematické semináre, konferencie a pracovné stretnutie
  • zúčastňuje sa na tematických podujatiach ako odborný garant
  • zúčastňuje sa legislatívnych a činnosti v oblasti elektronických …..

IATAS – IT Asociácia Slovensko

 • Charakteristika – je profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.
 • Činnosť
  • aktívne prispievať i informatizácií spoločnosti
  • podieľať sa na tvorbe legislatívy týkajúcej sa informačných a komunikačných technológií
  • podporovať slovenské IT firmy pri ich expanzii na zahraničné trhy
  • vysvetľovať informačné a komunikačné technológie pre sproduktívnenie fungovanie verejného a súkromného sektora.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥